Dữ liệu đám mây an toàn


TPCloud cung cấp giải pháp dữ liệu đám mây doanh nghiệp an toàn, bảo mật toàn diện và đảm bảo hiệu suất lưu trữ tối đa.
Dữ liệu đám mây an toàn
Quản lý dữ liệu theo nhu cầu

Bạn có quyền truy cập đầy đủ tài nguyên và công cụ để sử dụng, quản lý dữ liệu đám mây riêng tư hoặc bảo mật

Lưu trữ, sao lưu và DR

Dữ liệu của bạn sẽ được sao lưu và bảo mật tại máy chủ TPCloud của bạn như một bản dự phòng bởi dịch vụ sao lưu của chúng tôi.

Mạng & đồng địa điểm

Thiết lập kết nối Ethernet trực tiếp, với lưu lượng miễn phí giữa các văn phòng của bạn và trung tâm dữ liệu của chúng tôi

Sản phẩm của chúng tôi


Dùng thử miễn phí


Liên hệ ngay với chúng tôi +84 96803 6868
Dùng thử ngay
Dùng thử miễn phí